Интеллектуалдык менчикти коргоо системасынын Жыйынтыкталды - ИМ колдонмо